Yönetmelik

Genel Bilgiler

Yönetmelik

Hacettepe Üniversitesinden:

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
(HARÜM) Yönetmeliği

KURULUŞ

Madde 1: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 3/j ve 7/d-2 maddeleri uyarınca ve Hacettepe Üniversite Senatosunun kararı ile önerilen "Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜM) kurulması Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın yazıları ile uygun görülmüştür.

KAPSAM

Madde 2: Bu Yönetmelik, "Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin amaçlarını yönetim yapısını ve Merkezin çalışmaları ile ilgili hükümleri kapsar.

FAALİYET ALANLARI

Madde 3: Hacettepe Üniversitesi'nin ilgili bölüm ve ana bilim dalları ile işbirliği yaparak arı, arı ürünleri, arı hastalıkları, ana arı ve bombus arı yetiştiriciliği vb. konularında araştırma ve geliştirme yapmak amacı ile kurulan Merkezin başlıca faaliyet alanları aşağıda gösterilmiştir.

a. Arı, arı ürünleri, arı hastalıkları, ana arı ve bombus arı yetiştiriciliği vb. konularında araştırma ve geliştirme amacı ile bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak ve bu alanda yapılacak çalışmalara destek vermek.
b. Ülkemizin doğal bal arısı ırklarının ve önemli nektar kaynağı bitkilerinin ve diğer önemli arı ürünlerinin olanaklar ölçüsünde yurt içi ve dışında tanıtmak ve değerlerini korumak.
c. Arı ve arı ürünlerinin bilimsel boyutta çalışılması ile üretici ve tüketici düzeyinde yeni ürünlerin geliştirilmesine olanak sağlayacak araştırmaların geliştirilmesine olanak sağlayacak projeler üretmek ve bu projelerin çeşitli kurumlar tarafından desteklenmesini sağlamak.
d. Arı ve arı ürünlerini tanıtmak amacı ile uygulama grupları kurmak ve çeşitli konuların eğitimine yönelik programlar düzenlemek.
e. Yurt içinde ve yurt dışında eğitici ve tanıtıcı seminer, kongre, konferans, sempozyum gibi çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak, benzer amaçlı resmi, özel kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.
f. Günümüze kadar ulaşmış yazılı, görüntülü tüm eserlerin ve arıcılıkla ilgili bilgilerin dökümantasyon ve arşiv sistemlerini kurmak ve ulusal arıcılık müzesinin oluşmasını sağlamak.
g. Arı ve arı ürünleri ile ilgili laboratuar ve atölyeler kurarak üniversitemiz ile diğer üniversiteler arasında bu konuda işbirliği yapmak.
h. Yüksek Öğretim bünyesinde açılan Arıcılık eğitim programında görev alan yada Türki Cumhuriyetlerde çalışan öğretim elemanlarının üniversitemizde yapılacak olan seminer ve eğitim programlarına katılmalarını ve ilgili konularda eğitilmelerini sağlamak. Ayrıca arıcılığın çeşitli konularında akademik yada üretici düzeyinde yaz okulları açarak ilgili kişi ve kurumlara eğitim vermek.
i. Merkez Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracağı diğer etkinliklerde bulunmak.

ORGANLAR

Madde 4: Merkezin organları;
a. Merkez Müdürü,
b. Merkez Yönetim Kurulu,
c. Merkez Danışma Kurulu

MERKEZ MÜDÜRÜ

Madde 5:
a. Atanması: Merkez Müdürü, Merkezin çalışma alanı ile Üniversite Öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir. Merkez müdürün kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından 3 yıl için atayacağı en fazla iki yardımcısı bulunur. Müdür gerektiğinde yardımcılarını değiştirebilir.
b. Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Merkez Müdürü, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaları düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Merkezi temsil eden müdür, Merkez Yönetim Kuruluna Başkanlık eder. Merkez çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli önlemleri alır. Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde, merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar.

Müdür görevden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini vekil bırakır. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.


MERKEZ YÖNETİM KURULU

Madde 6:
a. Kuruluş ve İşleyiş:Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında Merkez Müdürün belirleyeceği bir yardımcısı ile Merkez Müdürü tarafından önerilen ve 3 yıl için Rektör tarafından atanan üç öğretim elemanından oluşur.

Yönetim kurulu yılda en az 4 kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine toplanır.

b. Görevleri: Merkez Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar.

1. Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
2. Merkezin yatırım, plan ve bütçe tasarısını hazırlar ve onaylanmak üzere Rektöre sunar.
3. Merkez elemanlarının uygulama, araştırma ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunur.
4. Merkez Müdürünün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar alır.
5. 2547 sayılı Yüksek Öğretim kanunu ile verilen diğer görevleri yapar.
Merkez yönetim kurulunun kararları oy çokluğu ile alınır. Eşitlik durumunda merkez müdürünün oyu belirleyicidir.

MERKEZ DANIŞMA KURULU

Madde 7: Merkez Danışma Kurulu: Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan ve istişari nitelikte görüş bildiren bir kuruldur. Danışma kurulu konuyla ilgili öğretim elemanları ve Arıcılık ve Arı Ürünleri'nin geliştirilmesine katkıda bulunan resmi veya özel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bu konuda değerli hizmetler vermiş olan araştırmacılar arasından, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanan uzmanlardan oluşur.

Merkez Danışma Kurulu, Merkez Müdürünün çağrısı üzerine yılda en az iki kez toplanır. Danışma kuruluna Merkez Müdürü başkanlık eder. Danışma Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda merkezin eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetleriyle ilgili olarak geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

MALİ HÜKÜMLER

Madde 8: Merkezin gelirleri şunlardır:
a. Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler,
b. Her türlü yardım ve bağışlar,
c. Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
d. Döner Sermaye gelirleri,
e. Diğer gelirler.

KADROLAR

Madde 9: Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 13'üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlar ile karşılanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 10: Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 11: Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

Web Sayfası Sorumlusu: Doç. Dr. Aslı Özkök
Güncelleme Tarihi: Haziran 2018
Sorumluluk Sınırı
Hacettepe Üniversitesi
Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARUM)
harum@hacettepe.edu.tr
06800 Beytepe Ankara